MEVOC Meerbeke

Clubreglement Mevoc Meerbeke stamnummer O 1443

Mevoc Meerbeke is een vereniging die is opgericht met als doel volleybal te beoefenen.
Iedereen die wil kan bij onze vereniging komen volleyballen op voorwaarde dat men de juiste ingesteldheid heeft en men zich houdt aan de geldende clubafspraken.
Van elk lid wordt verwacht dat hij / zij respect heeft voor de club en de wil heeft om actief en met inzet deel te nemen aan alle activiteiten van de club.

De visie van de club berust op twee pijlers. Enerzijds is Mevoc Meerbeke een competitieclub en zal de club steeds zo goed mogelijke resultaten nastreven. Anderzijds is het doel van de club om zoveel mogelijk mensen een degelijke en kwaliteitsvolle opleiding te verzekeren.

Structuur organigram Mevoc Meerbeke

De club Mevoc Meerbeke heeft als georganiseerde vereniging drie bevoegdheden:
1 De regelgevende functie;
Deze wordt uitgevoerd door het bestuur.
2 Conflict oplossende functie;
Deze wordt uitgevoerd door trainers en ploegverantwoordelijken.
Indien dezen geen oplossing vinden zal het bestuur optreden.
3 De uitvoerende functie.
Deze wordt uitgevoerd door alle leden onder toezicht van trainers, ploegverantwoordelijken en bestuur.

1 Het bestuur

Het bestuur is samengesteld uit het dagelijks bestuur aangevuld met bestuursleden en ploegverantwoordelijken. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester, ondervoorzitter en jeugdverantwoordelijke. Het dagelijks bestuur is gemachtigd om de beslissingen van het bestuur uit te voeren.

Ieder lid van de vereniging CSS Outdoor Living Mevoc Meerbeke kan zich kandidaat stellen voor het bestuur.
Deze kandidatuur wordt voorgelegd op de bestuursvergadering en de kandidaat kan aanvaard worden bij gewone meerderheid van het bestuur.
Indien er een plaats vrijkomt in het dagelijks bestuur kan deze aangevuld worden door een bestuurslid of een ander lid van de club. Hiervoor is er een tweederde meerderheid nodig in het bestuur.

Het bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer te verrichten zoals:
– Indelen teams;
– Aanstellen / ontslaan trainers;
– Organiseren activiteiten;
– Innen lidgelden;
– … .

Het bestuur zal een sportieve cel aanduiden die bevoegd is om de clublijn, de trainingen, wedstrijden, bijscholingen, indeling teams, en alle sportieve zaken te organiseren.
Deze cel bestaat minimaal uit een jeugdcoördinator, een sportief verantwoordelijke en alle trainers van de club.
Al deze zaken worden beslist bij gewone meerderheid. Alle niet voorziene zaken worden geregeld door het bestuur.

2 De leden van Mevoc Meerbeke

De leden van Mevoc Meerbeke zijn degenen die officieel aangesloten zijn bij de club via VVB / OVV. Alle leden van de club dienen actief mee te werken. De ploegafgevaardigden zorgen voor een werkverdeling en zien toe op de uitvoering.

De leden verbinden zich ertoe om actief deel te nemen aan:
– Trainingen;
– Wedstrijden;
– Tornooien;
– Geldinzamelingen;
– Organisatie van de club;
– … .

Elk lid dat aansluit bij Mevoc Meerbeke verbindt er zich toe om het reglement te kennen en zich te schikken naar de regels van de club en deze te aanvaarden.
Reglement is steeds consulteerbaar via: https://www.mevocmeerbeke.be/reglement/
Indien er een conflict ontstaat tussen de leden en het bestuur kan een tweederde meerderheid van de leden een algemene vergadering samenroepen. Deze vergadering is gemachtigd om zaken te beslissen met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden op deze vergadering. Om geldig te zijn dienen meer dan de helft van de officieel aangesloten leden van de club aanwezig te zijn.

3 Gedragscode Mevoc Meerbeke

3.1 Algemene gedragscode

Ieder persoon die aansluit bij Mevoc Meerbeke als spelend of niet–spelend lid verklaart op de hoogte te zijn van de geldende afspraken. De club verbindt zich ertoe de algemene gedragscode en de specifieke gedragscode ter beschikking te stellen van de leden via de site.
Elke spe(e)l(st)er ontvangt van de webmaster een login en kan op deze wijze alle voor hem / haar bedoelde informatie terugvinden.

Elke lid verklaart tevens akkoord te gaan met volgende aspecten:
– Elk spelend lid betaalt tijdig het lidgeld;
– Elk lid bezorgt de club zijn gegevens in het bijzonder telefoonnummers en mailadressen, zodat zoveel mogelijk zaken via mail kunnen geregeld worden;
– Jeugdleden bezorgen ook het mailadres van hun ouders zodat deze op de hoogte gehouden kunnen worden;
– Alle activiteiten gebeuren in ploegverband en elk lid draag zijn deel bij (terreinen opstellen, zaal opruimen, … );
– Elk lid respecteert het materiaal van de club, de zaal, de tegenstander, … ;
– Elk lid respecteert zijn clubgenoten, medespelers, trainers, bestuursleden en afgevaardigden van andere clubs of federatie;
– Elke spe(e)l(st)er wordt vanaf een bepaalde leeftijd gevraagd om een aantal wedstrijden te leiden als scheidsrechter om ervaring op te doen met de reglementen en om te ervaren hoe moeilijk het is om feilloos een wedstrijd te leiden;
– Van elk lid wordt verwacht dat hij / zij actief deelneemt aan extrasportieve organisaties;
– Roken, gebruik van alcohol en drugs tijdens de clubactiviteiten in de zaal of de kleedkamers is verboden;
– Elk lid heeft het recht om op het einde van het seizoen zijn ontslag via een vrijheidsaanvraag in te dienen. Vrijheid = vertrekken , vertrekken via schrapping, transfert kan als de club tijdig verwittigd is.
Club niet verwittigd = niet vertrekken .
Aanvragen die afwijken van het clubreglement zullen behandeld worden in het bestuur .
Hij / zij dient de afspraken i.v.m. uitrusting wel te respecteren;
– Elk lid tracht bij aankopen, in de mate van het mogelijke, zich te wenden tot de sponsors van de club. Wijs de sponsors erop dat je deel uitmaakt van Mevoc Meerbeke.

3.2 Specifieke gedragscode

A Spelerscode

Trainingscode

– Iedereen volgt de training op regelmatige basis (meer dan 75% is een streefdoel vereiste).De trainer/ster houdt de aanwezigheden bij en stuurt ze elke maand door naar de SC via mail .
– Iedereen is minstens 10 minuten voor de aanvang van de training aanwezig in de zaal klaar om aan de training te beginnen.
– De training wordt tijdig gestopt zodat de volgende gebruiker op tijd kan starten .
– Tijdens de training wordt er regelmatig een gezamelijke drinkpauze ingelast waarbij elke spe(e)l(st)er zelf zorgt voor drank.
– Bij afwezigheid of kwetsuur wordt de trainer tijdig verwittigd.
– Elke spe(e)l(st)er helpt bij het klaarzetten en opbergen van het materiaal. Na elke training/wedstrijd wordt het afval opgeruimd en de ballen verzameld per terrein .
– De trainer/ster ziet hierop toe en is hiervoor verantwoordelijk.
– Na de training wordt er door elke spe(e)l(st)er gedoucht.
– Iedereen toont respect voor trainer en ploeggenoten.
– Tijdens de trainingen is het gebruik van I phones/smart phones en dergelijke verboden .

Wedstrijdcode

– Elke lid van de club is verantwoordelijke voor zijn wedstrijduitrusting.
De uitrusting wordt gedragen op alle officiele wedstrijden. Boetes ten gevolge van het niet in orde zijn van de kledij vallen ten laste van de spe(e)l(st)er. Er is een waarborgregeling voorzien voor de uitrusting.
– Elk lid is tijdig aanwezig op de afgesproken plaats.
– De coach bepaalt wie speelt.
– Elke spe(e)l(st)er voert de opwarming uit en is altijd klaar om een andere spe(e)l(st)er te vervangen.
– Ter preventie van besmettelijke ziektes wordt er niet gedronken uit gemeenschappelijke flessen. De spe(e)l(st)er zorgt voor elke wedstrijd zelf voor een drinkbus of fles water, deze kan hij/ zij altijd bijvullen aan de aanwezige flessen.
– Er wordt geen kritiek geuit op scheidsrechters, markeerders, tegenstanders of publiek;
– Er wordt geen kritiek geuit op medespe(e)l(st)ers en trainer. Alle problemen worden nadien besproken.
– Na elke wedstrijd wordt alles samen opgeruimd. De ballen worden verzameld en het afval wordt verwijderd.
– Na de wedstrijd wordt er door elke spe(e)l(st)er gedoucht.
– Alle opmerkingen i.v.m. de wedstrijd worden met de trainer besproken.

Speelgelegenheid

– Elke spe(e)l(st)er die voldoende aanwezigheden heeft op training en de juiste motivatie toont heeft recht op deelname aan de wedstrijd (reserven of hoofdwedstrijd).
– De sportieve cel van de club zal bij aanvang van het seizoen de spe(e)l(st)ers indelen in de groep die het best aansluit bij de mogelijkheden van de spe(e)l(st)er.
– Wat betreft het bepalen van de speelgelegenheid zal de trainer ervoor zorgen, naargelang inzet en motivatie, voor een evenwichtige verdeling over verschillende wedstrijden.
– In de bekercompetitie, de jeugd champions league en de eindronden wordt er in principe gespeeld met de sterkste opstelling.

B Trainerscode

De trainers zijn genoodzaakt rekening te houden met volgende standpunten:

– De trainer zorgt ervoor dat de spe(e)l(st)ers de gemaakte club- en ploegafspraken
nakomen.
De trainer/ster ziet erop toe dat de afspraken vermeld in de trainingscode en wedstrijdcode worden toegepast .
– De trainer ziet erop toe dat de gemaakte afspraken i.v.m. drinken tijdens training en wedstrijden wordt toegepast (niet drinken uit gemeenschappelijke flessen).
– De trainer is tijdig aanwezig en laat zijn spe(e)l(st)ers niet alleen. Indien dit niet lukt, spreekt hij een ouder of een verantwoordelijke aan om toezicht te houden.
– De trainer zorgt ervoor dat elke training degelijk voorbereid is in overeenstemming met de clublijn en de afspraken in de sportieve cel.
– De trainer praat met zijn spe(e)l(st)ers, motiveert, tracht een goede sfeer te bevorderen en staat open voor een gesprek met de spe(e)l(st)er of de ouders (na afspraak).
– De trainer houdt de aanwezigheden bij, organiseert de verplaatsingen en volgt gekwetste spe(e)l(st)ers op.
– De trainer is lid van de sportieve cel en wordt verwacht op het overleg van deze cel.
– Er wordt constructief meegewerkt en de trainers geven elkaar feedback.

C Ouderscode

De ouders schikken zich ertoe volgende afspraken in acht te nemen:
– Zorg ervoor dat je kind tijdig aanwezig is en in uitrusting.
– Steun je kind en zijn / haar team, supporter maar behoud steeds respect voor officiëlen, trainers en tegenstanders.
– Stimuleer je kind, praat over de wedstrijd, kijk naar de geleverde inspanning. De uitslag is niet het belangrijkste!
– Zie sport niet als een kinderopvang;
– Als er een probleem is, maak een afspraak met trainer, ploegverantwoordelijke of jeugdverantwoordelijke om dit op een respectvolle manier te bespreken.

D Bestuurscode

Het bestuur verbindt zich ertoe volgende afspraken na te leven:
– Het bestuur verbindt er zich toe om de club sportief en financieel te ontwikkelen.
– Het bestuur staat steeds open om tot een oplossing te komen, ongeacht het probleem.
– Bij niet naleven van de afspraken kan de clubleiding ingrijpen en eventueel overgaan tot het nemen van sancties.
– Het bestuur kan beslissen om mensen die niet voldoen aan de afspraken te weigeren als lid van de vereniging.
– Indien een spe(e)l(st)er zijn vrijheid heeft aangevraagd en toch in de club wil blijven, zal het bestuur, in overleg met de sportieve cel, beslissen of er op de vraag kan worden ingegaan.

Dit reglement, goedgekeurd door het bestuur van Mevoc Meerbeke op 29/08/2023 is geldig vanaf het seizoen 2023– 2024.